Total Yaught Services

Disclaimer

Hits: 2586
DISCLAIMER

De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld !

Desondanks is het mogelijk dat er fouten of omissies in voorkomen. "TOTAL YAUGHT SERVICES" wijst er nadrukkelijk op dat aan dergelijke fouten c.q. omissies nimmer en op geen enkele wijze rechten kunnen worden ontleend.

 • Door het bezoeken van deze website, webpagina of onderdeel daarvan stemt u volledig in met deze "disclaimer".

 • "TOTAL YAUGHT SERVICES" is niet aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites waarnaar is doorgelinkt en deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de visie van "TOTAL YAUGHT SERVICES". Evenzo kan "TOTAL YAUGHT SERVICES" niet garanderen dat deze links altijd werken.

 • Deze "disclaimer" geld ten alle tijden en zonder uitzondering voor elk onderdeel van onze site.

 • Schade van welke aard dan ook, direct of indirect voortvloeiende uit informatie van/of uit deze website/webpagina is nimmer te verhalen!

 • "TOTAL YAUGHT SERVICES" spant zich er voor in dat de inhoud van de website/webpagina met regelmaat wordt geactualiseert en/of aangevuld. Ondanks deze zorg is het altijd mogelijk dat de inhoud niet geheel volledig en/of onjuist is.

 • "TOTAL YAUGHT SERVICES" verschaft de inhoud van deze website/webpagina in de staat waarin deze zich bevindt, zonder enige vorm van garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is enkel en alleen bedoeld als algemene informatie voor particulier gebruik.

 • "TOTAL YAUGHT SERVICES" is nimmer aansprakelijk voor schade die is of dreigt te ontstaan of te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website/webpagina of anderszins met de onmogelijkheid deze te raadplegen danwel te bezoeken.

 • "TOTAL YAUGHT SERVICES" mag de website of gedeelten daarvan naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen, aanvullen of beĆ«indigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. "TOTAL YAUGHT SERVICES" is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van verandering, aanvulling of beĆ«indiging.

 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website/webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website/webpagina verzendt.

 • "TOTAL YAUGHT SERVICES"  behoudt zich het recht voor op u de toestemming te ontzeggen om de website of delen daarvan te raadplegen/gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website/webpagina zin of worden aangeboden, gebruik te maken. In gevolge hiervan kan "TOTAL YAUGHT SERVICES"  de toegang tot de website/webpagina monitoren.

 • U zult ten alle tijden "TOTAL YAUGHT SERVICES", diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de schrijver van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtlijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.