Total Yaught Services

You are here:Algemene Leverings Voorwaarden»Algemene Leverings Voorwaarden

Algemene Leverings Voorwaarden

Hits: 2760

Gevestigd te Huizen.


Artikel 1 - Definities


Verkoper          :Total Yaught Services, de gebruiker van deze algemene (leverings) voorwaarden;
Koper               :De wederpartij van verkoper, de opdracht verstrekker en /of koper; de afnemer.
Overeenkomst  :De overeenkomst tussen verkoper en koper.


Artikel 2 - Algemeen


2.1    De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden als vanzelf sprekend en zonder uitzondering voor iedere overeenkomst en aanbieding tussen verkoper en koper waarop de verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.


2.2    De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering van werkzaamheden die in eigen beheer worden uitgevoerd alsmede op werkzaamheden die door derden in opdracht van verkoper worden uitgevoerd.


2.3    De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeen gekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koper strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper zonder uitzondering prevaleren.


2.4    Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene bepalingen van toepassing. Verkoper en koper zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.


 Artikel 3 - Aanbiedingen /Offertes en Prijzen


3.1    Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.


3.2    De door de verkoper gemaakte offertes zijn te alle tijden vrijblijvend, tenzij dit schriftelijk anders is aangegeven. Verkoper is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de koper binnen de op de offerte vermelde geldigheids duur schriftelijk wordt bevestigd en op voorwaarde dat de in de offerte aangeboden materialen nog aanwezig c.q. leverbaar zijn.


3.3    Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart deze middels ondertekening van deze overeenkomst – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.


3.4    Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.


3.5    Een samengestelde prijsopgave verplicht de verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de aangegeven prijs.


3.6    Aanbiedingen en offertes gelden nimmer voor nabestellingen.


3.7    Levertijden in offertes en of mondelinge afspraken van verkoper zijn altijd indicatief en geven koper bij overschrijding geen recht op ontbinding of enige vorm van schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


3.8    Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als gesloten nadat verkoper schriftelijk een order van koper heeft aanvaard c.q. de feitelijke levering af magazijn van de verkochte goederen en of diensten door verkoper aan koper.


3.9    De prijzen in de aanbiedingen/offertes gelden voor levering af magazijn/werkplaats, in Euro, inclusief verzendklaar maken en inlaadkosten, excl. BTW, heffingen van overheidswege, verzend, vracht en administratie kosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.


3.10  Verkoper mag prijsstijgingen van meer dan 8 % doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/offerte, aanvaarding en levering prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten, transportkosten, diensten of verpakkingsmateriaal.


3.11  Indien de verkoper met koper meer dan éénmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard

 

 Artikel 4 - Levering


4.1    Levering geschiedt altijd af werkplaats/magazijn van de verkoper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.


4.2    Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.


4.3    Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie en/of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.


4.4    Indien geleverd wordt onder rembours, brengt verkoper steeds rembourskosten in rekening bij koper.


4.5    Indien de zaken worden bezorgd is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Franco leveringen voor orders vanaf € 350,00 excl. BTW. Bij export zijn de transportkosten zonder uitzondering altijd voor kosten van koper.


4.6    Het gewicht en of omvang van de goederen zijn bepalend voor de hoogte van de vrachtkosten en deze worden apart in rekening gebracht.


4.7    Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze altijd indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.


4.8    Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.


4.9    Verkoper is gerechtigd de zaken/ diensten in gedeelten te leveren danwel uit te voeren. Verkoper is gerechtigd deelleveringen/ diensten afzonderlijk te factureren.

 

 Artikel 5 - Onderzoek, reclames


5.1     Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken / controleren of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeen gekomen, neemt koper het geleverde c.q. het ter reparatie aangeboden object in ontvangst dan accepteerd koper daarmee het geleverde en is koper zonder enige vorm van uitzondering verplicht zich aan de betaling condities te houden zoals gesteld in articel 6 - Betaling.


5.2     Is aan koper een model getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeen gekomen dat het getoonde daarmee zal overeenstemmen.


5.3     Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 6 werkdagen na levering zowel mondeling als ook schriftelijk te worden gemeld.


5.4     Koper dient te alle tijden de verkoper in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.


5.5     Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijk toestemming van verkoper op de wijze zoals door verkoper aangegeven.

 

 Artikel 6 - Betaling


6.1     Betaling van reparatie en aanschaf orders onder € 2500,00 dient te geschieden contant bij levering, overige betalingen binnen 14 dagen na factuur datum op een door de verkoper aan te geven wijze in euro’s. Betaling van orders boven de € 5000,00 dient als volgt plaats te vinden: 50 % bij aanvang werkzaam heden; de tweede 50 % met de eventueel als meerwerk bijgekomen kosten, binnen 14 dagen na (op)levering.


6.2     Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting in geen enkel geval op.


6.3     Indien de koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de koper van rechtswege in verzuim. Verkoper is dan gerechtigd mogelijk verleende kortingen in te trekken en alsnog aan de koper in rekening te brengen in aanvulling op de vordering. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelten daarvan, tenzij de wettelijke rente handels rente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.


6.4     In geval van liquidatie,(aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de “Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen”, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.


6.5     Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

 Artikel 7 - Incassokosten


7.1     Indien koper in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle door verkoper gemaakte administratieve kosten alsmede alle bijkomende redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.


7.2     Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.


7.3     De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor kosten van koper.

 

 Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud


8.1     Alle door verkoper geleverde zaken blijven zonder uitzondering eigendom van verkoper totdat alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten zijn nagekomen.


8.2     Koper is nimmer bevoegd de onder het eigendomsrecht vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.


8.3     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan mondeling en schriftelijk op de hoogte te stellen.


8.4     Door verkoper geleverde zaken, die krachtens het eerst lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden door verkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.


8.5     Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

 Artikel 9 - Garantie


9.1     De door verkoper geleverde zaken dan wel uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de technische eisen en specificaties welke door de fabrikanten en de Nederlandse wetgeving worden gesteld.


9.2     De in het eerste lid van dit artikel genoemde garantie geld gedurende een periode van 6 maanden na levering, tenzij de fabrikant van het geleverde zaken een andere termijn hanteert.


9.3     Deze garantie is beperkt tot ;
A)       Fabrieksfouten en omvat dus geen schade die het gevolg is van slijtage, oneigenlijk c.q. ondeskundig gebruik of gevolgschade.
B)       Leveringen aan kopers in Nederland.


9.4     Deze garantie vervalt altijd ;
A)       Bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeen gekomen.
B)       Bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door koper of een derde of na wijzigingen, veranderingen of reparatie door koper of een derde aan of van het geleverde.


9.5     Zolang koper niet aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten heeft voldaan mag verkoper elke claim op garantie uitstellen totdat koper wel aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.


 Artikel 10 - Opschorting en ontbinding


10.1   Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien ;
A)       Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
B)       Na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zijn verplichtingen zal nakomen, is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.
C)       Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra voldoende zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd. Koper kan hier aan op geen enkele wijze financiële consequenties verbinden.


10.2   Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.


10.3   Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.


10.4   Verkoper behoudt te allen tijde het recht om schade vergoeding te vorderen.

 

Artikel 11 - Annulering


11.1   Indien koper, nadat een overeenkomst met verkoper tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10 % van het overeengekomen orderbedrag inclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.


11.2   Indien koper bij annulering de afname weigert van de reeds door verkoper aangeschafte zaken zoals materialen, producten en grondstoffen, al dan niet be- of verwerk, is koper gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan koper te voldoen.

 

Artikel 12 -Aansprakelijkheid


12.1   Indien door verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld.


12.2   Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


12.3   Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en / of schade door bedrijfsstagnatie.


12.4   De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

 

 Artikel 13 – Risico overgang


13.1   Het risico van verlies of beschadiging van producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze producten aan koper juridisch en / of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door de koper aan te wijzen derde worden gebracht.


13.2   Indien verkoper voor transport zorgdraagt, geschiedt dit geheel op risico van koper.

 

 Artikel 14 - Overmacht


14.1   Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.


14.2   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, al van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen binnen het bedrijf van verkoper worden daaronder begrepen.


14.3   Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.


14.4   Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


14.5   Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 Artikel 15 - Geschillen


15.1   De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper te alle tijde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


 

Artikel 16 - Toepasselijk recht


16.1   Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing.


16.2   Het “Weens koopverdrag” is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 Artikel 17 - Deponering voorwaarden


17.1   Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op het kantoor van de Kamer van Koophandel te Gooi en Eemland onder nummer 32103487